1_Over ons Springplank-Rumptschoolingroen-Hedy-Vermeer-2019-200

Over ons

kronkel

Onze school is een openbare school, onder bestuur van Fluvium openbaar onderwijs, waar we het belangrijk vinden dat kinderen zich thuis voelen. Het is een ontmoetingsplaats voor kinderen van elke godsdienst- en levensovertuiging. Leerkrachten, leerlingen en ouders kunnen samen een leer- en leefklimaat scheppen, waar iedereen zich gewaardeerd voelt.

 

De kinderen krijgen onderwijs volgens de principes van Human Dynamics en worden uitgedaagd een eigen mening te vormen. Daarnaast ook die van een ander als waardevol te beschouwen. Ieder individu is anders, maar door een positief open klimaat, kun je elkaar waarderen, stimuleren en respecteren. Daarom is er aandacht voor de belangstelling, zorgen en pleziertjes van de leerlingen.

Missie en visie

kronkel

Onze school is een openbare (brede) basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De kenmerken van het openbaar onderwijs zijn in de Grondwet (artikel 23) vastgelegd. Onze school is een school waar iedereen, ongeacht godsdienst of levensovertuiging of wat voor ander kenmerk dan ook, welkom is. Dat maakt het onderwijs op onze school tot ontmoetingsplaats in de meest praktische zin van het woord. Onze school schept een leef- en leerklimaat waarin respect voorop staat.

 

Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en we gaan daarbij uit van het concept Human Dynamics ( 3D onderwijs). Groepsdoorbroken werken zien wij als meerwaarde voor het kind.
Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Bij de toelating zal ons onderwijszorgprofiel een belangrijke rol gaan spelen; het profiel zal duidelijk maken of we een kind met een specifieke extra onderwijszorgbehoefte kunnen plaatsen. De aanmeldingsprocedure is opgenomen in het protocol aannamebeleid.

 

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

 

We richten ons op drie belangrijke aspecten:
Kernvaardigheden: we richten ons onderwijs voornamelijk op de kernvakken rekenen, taal-spelling en (begrijpend) lezen. Zonder dat we hierbij andere ontwikkelingsgebieden uit het oog verliezen.
Leervaardigheden: aan het eind van de basisschool kunnen de kinderen zelfstandig problemen oplossen en hebben ze inzicht in hun eigen leerstrategieën. Ze stralen zelfvertrouwen uit en zijn bewust van hun talenten.
Sociale vaardigheden: kinderen kunnen aan het eind van de basisschool:

  • Respect tonen voor zichzelf en anderen
  • Omgaan met verschillen tussen mensen
  • Hulp vragen en geven
  • Samenwerken

 

Betrokkenheid
We zien een groot belang in een goede samenwerking met ouders. De leerkrachten zijn de professionals, de ouder zien we daarnaast als de ervaringsdeskundige van het kind.

 

Een leerling die plezier heeft, geniet van het samen zijn met andere leerlingen, houdt van uitdagingen, verheugt zich op de schooldag.

Schoolgids

kronkel

Elk jaar geeft het Ministerie van Onderwijs voor nieuwe leerlingen een schoolgids uit met daarin algemene informatie over rechten, plichten en mogelijkheden binnen het Nederlands onderwijs. Maar natuurlijk is zo’n landelijke gids niet toegespitst op de situatie op onze school. Omdat De Springplank een duidelijk eigen gezicht en uitstraling heeft, willen wij graag in een eigen schoolgids dit portret van De Springplank neerzetten. Niet alleen door vermelding van praktische zaken, maar vooral door aan te geven waar wij voor staan, wat onze visie op onderwijs is en hoe we dat in de praktijk vertalen naar de kinderen toe.

 

Het gaat tenslotte om de kinderen. De schoolgids is bedoeld om iedereen te informeren over onze basisschool. Dat geldt zowel voor de mensen die ons al kennen als voor mensen die zich oriënteren op de keuze van een goede basisschool. De basisschool is een belangrijk stuk uit het kinderleven. Vandaar dat het zaak is om de school voor je kind met zorg te kiezen.

 

Naast de schoolgids vindt u praktische informatie in ons ouderportaal. Deze bevat alle informatie voor het lopende schooljaar. Voor verdere informatie en vergelijking met meerdere basisscholen verwijzen we u naar de website van scholen op de kaart.

Gezonde school

kronkel

Onze school heeft het landelijke vignet Gezonde School. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het thema 'Sport en Bewegen'. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: bewegend leren, naschools sportaanbod, actieve pauzeactiviteiten en nog veel meer.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School?

GEZONDE SCHOOL_logo_cmyk

Verwijsindex

kronkel

Wat is de verwijsindex?
De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij betrokken is bij een kind.

 

Wat staat er in de verwijsindex?
In de Verwijsindex staan alleen de naam, het adres, de geboortedatum en het BSN van het kind. Deze worden gekoppeld aan de naam en contactgegevens van de professional die de vermelding aanmaakt. Het BSN is verder niet zichtbaar. In de Verwijsindex staat geen inhoudelijke informatie. Er staat dus niet in waarom de professional betrokken is bij een kind/jongere.

 

Waarom is er een verwijsindex?
Het komt voor dat er meerdere professionals aan het kind hulp of begeleiding bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit van elkaar weten. Want hulp werkt pas echt als professionals met elkaar afstemmen/ samenwerken en de problemen sámen met u oplossen. Als een andere professional ook een vermelding in de Verwijsindex zet, ontstaat er een ‘match’. Er kan ook een match ontstaan met professionals die bij andere kinderen uit het gezin betrokken zijn. Na een match krijgen de professionals een berichtje met contactgegevens, zodat zij met elkaar en het gezin kunnen overleggen hoe zij het kind het beste kunnen ondersteunen. Het uitwisselen van informatie tussen professionals gaat in overleg met de ouder(s) en of het kind. Door het maken van een vermelding in de Verwijsindex geven hulpverleners aan dat ze bij een kind betrokken zijn. Eigenlijk zeggen ze daarmee dat ze willen samenwerken met andere professionals.

 

Hoe lang blijft een vermelding in de verwijsindex staan?
Een vermelding blijft maximaal twee jaar actief. Het kan ook korter zijn, wanneer de professional de vermelding eerder uitschakelt. Hierna blijft de vermelding nog maximaal vijf jaar in het archief. Dan wordt de vermelding definitief verwijderd. Dit gebeurt ook als een jongere de leeftijd van 23 jaar bereikt heeft.

 

Veilig
De privacy van het gezin is belangrijk. De Verwijsindex is daarom goed beveiligd en voldoet aan de wettelijke regels die de privacy van het kind beschermen. De Verwijsindex is alleen toegankelijk voor professionals die daarvoor bevoegd zijn. Een professional kan alleen zijn eigen signalen zien en de matches die daaruit voortkomen. De Verwijsindex is dus geen zoeksysteem.

 

Informeren en samen afstemmen
Voordat een professional een vermelding in de Verwijsindex zet, vertelt de professional dat hij/zij dit gaat doen. Wanneer een kind jonger is dan 16 jaar informeert de professional de ouders dat hij een vermelding maakt. Vanaf 12 jaar vertelt hij dit ook aan de betreffende jongere. Wanneer de jongere 16 jaar of ouder is, vertelt hij dit alleen aan de jongere.

 

Wanneer er een match ontstaat, vragen de professionals instemming van ouders om contact te hebben. Samen met de professional kunnen ouders en/of jongere bespreken hoe de informatie wordt uitgewisseld: in een telefoongesprek, via mail of in een gesprek met het gezin en alle betrokken professionals.

 

Wat zijn uw rechten?
Een ouder en/of jongere wordt altijd geïnformeerd wanneer een professional een vermelding in de Verwijsindex zet. Ouders en kinderen vanaf 16 jaar hebben het recht de gegevens van het kind in de verwijsindex in te zien of te corrigeren. Ook hebben zij het recht om te weten waarom de professional een signaal heeft afgegeven. Als de ouders en/ of het kind het daar niet mee eens is, kunnen zij een bezwaar indienen bij de gemeente waar het kind staat ingeschreven.

Over Fluvium

kronkel

Fluvium biedt openbaar onderwijs aan circa 2200 leerlingen op twintig scholen in West Betuwe en Neder-Betuwe. Bij alles wat we doen staat de ontwikkeling van het kind centraal.

Iedere school heeft een eigen identiteit en missie binnen de gezamenlijke koers. Samen leren, werken en leven krijgen alle aandacht. Bij Fluvium werken ongeveer 250 medewerkers. Zo goed als wij voor onze leerlingen zorgen zo goed willen wij zijn voor onze professionals. Zij vormen de kern van onze onderwijskwaliteit.

fluvium_logo