Over ons

kronkel

Onze school is een openbare school, onder bestuur van Fluvium openbaar onderwijs, waar we het belangrijk vinden dat kinderen zich thuis voelen. Het is een ontmoetingsplaats voor kinderen van elke godsdienst- en levensovertuiging. Leerkrachten, leerlingen en ouders kunnen samen een leer- en leefklimaat scheppen, waar iedereen zich gewaardeerd voelt.

 

De kinderen krijgen onderwijs volgens de principes van Human Dynamics en worden uitgedaagd een eigen mening te vormen. Daarnaast ook die van een ander als waardevol te beschouwen. Ieder individu is anders, maar door een positief open klimaat, kun je elkaar waarderen, stimuleren en respecteren. Daarom is er aandacht voor de belangstelling, zorgen en pleziertjes van de leerlingen.

1_Over ons Springplank-Rumptschoolingroen-Hedy-Vermeer-2019-200

Missie en visie

kronkel

Onze school is een openbare (brede) basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De kenmerken van het openbaar onderwijs zijn in de Grondwet (artikel 23) vastgelegd. Onze school is een school waar iedereen, ongeacht godsdienst of levensovertuiging of wat voor ander kenmerk dan ook, welkom is. Dat maakt het onderwijs op onze school tot ontmoetingsplaats in de meest praktische zin van het woord. Onze school schept een leef- en leerklimaat waarin respect voorop staat.

 

Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met veel aandacht voor het individuele kind en we gaan daarbij uit van het concept Human Dynamics ( 3D onderwijs). Groepsdoorbroken werken zien wij als meerwaarde voor het kind.
Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Bij de toelating zal ons onderwijszorgprofiel een belangrijke rol gaan spelen; het profiel zal duidelijk maken of we een kind met een specifieke extra onderwijszorgbehoefte kunnen plaatsen. De aanmeldingsprocedure is opgenomen in het protocol aannamebeleid.

 

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

 

We richten ons op drie belangrijke aspecten:
Kernvaardigheden: we richten ons onderwijs voornamelijk op de kernvakken rekenen, taal-spelling en (begrijpend) lezen. Zonder dat we hierbij andere ontwikkelingsgebieden uit het oog verliezen.
Leervaardigheden: aan het eind van de basisschool kunnen de kinderen zelfstandig problemen oplossen en hebben ze inzicht in hun eigen leerstrategieën. Ze stralen zelfvertrouwen uit en zijn bewust van hun talenten.
Sociale vaardigheden: kinderen kunnen aan het eind van de basisschool:

  • Respect tonen voor zichzelf en anderen
  • Omgaan met verschillen tussen mensen
  • Hulp vragen en geven
  • Samenwerken

 

Betrokkenheid
We zien een groot belang in een goede samenwerking met ouders. De leerkrachten zijn de professionals, de ouder zien we daarnaast als de ervaringsdeskundige van het kind.

 

Een leerling die plezier heeft, geniet van het samen zijn met andere leerlingen, houdt van uitdagingen, verheugt zich op de schooldag.

Schoolgids

kronkel

Elk jaar geeft het Ministerie van Onderwijs voor nieuwe leerlingen een schoolgids uit met daarin algemene informatie over rechten, plichten en mogelijkheden binnen het Nederlands onderwijs. Maar natuurlijk is zo’n landelijke gids niet toegespitst op de situatie op onze school. Omdat De Springplank een duidelijk eigen gezicht en uitstraling heeft, willen wij graag in een eigen schoolgids dit portret van De Springplank neerzetten. Niet alleen door vermelding van praktische zaken, maar vooral door aan te geven waar wij voor staan, wat onze visie op onderwijs is en hoe we dat in de praktijk vertalen naar de kinderen toe.

 

Het gaat tenslotte om de kinderen. De schoolgids is bedoeld om iedereen te informeren over onze basisschool. Dat geldt zowel voor de mensen die ons al kennen als voor mensen die zich oriënteren op de keuze van een goede basisschool. De basisschool is een belangrijk stuk uit het kinderleven. Vandaar dat het zaak is om de school voor je kind met zorg te kiezen.

 

Naast de schoolgids vindt u praktische informatie in ons ouderportaal. Deze bevat alle informatie voor het lopende schooljaar. Voor verdere informatie en vergelijking met meerdere basisscholen verwijzen we u naar de website van scholen op de kaart.

Team

kronkel

Ons team bestaat uit betrokken collega’s en er heerst een goede en positieve sfeer. We werken hard om iedere leerling elke dag opnieuw te zien en kansen te geven. En wat voor onze leerlingen geldt, geldt ook voor collega’s: iedereen is welkom. Je wordt gezien en je mag stap voor stap leren. Om je het onderwijsconcept eigen te maken, is zelfs een specialist in de school aanwezig.

Gezonde school

kronkel

Onze school heeft het landelijke vignet Gezonde School. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het thema 'Sport en Bewegen'. Hiervoor zetten we de volgende activiteiten in: bewegend leren, naschools sportaanbod, actieve pauzeactiviteiten en nog veel meer.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School?

GEZONDE SCHOOL_logo_cmyk

B-Fit op de Springplank

kronkel

Werken aan een gezonde jeugd en een gezonde toekomst voor uw kind.

 

Wist u dat...

  • ... één op de zes kinderen in Nederland overgewicht heeft.
  • ... het aantal dikke kinderen in Nederland ten opzichte van 1980 is verdubbeld.
  • ... de tijd die kinderen buiten spelen de afgelopen 20 jaar is gehalveerd.

 

De Springplank, de gemeente en de sportcombinatiefunctionarissen van de gemeente Geldermalsen vonden het tijd om daar wat aan te doen! Daarom zijn we in september 2014 gestart met het project B-Fit.

 

Doel van B-Fit
B-Fit laat leerlingen, ouders en leerkrachten op een unieke manier kennismaken met gezond leven, bewegen en eten.

 

Het doel is kinderen er bewust van te maken dat fit zijn niet alleen goed is, maar dat het vooral ook leuk is om er mee bezig te zijn. Fit is fun! Door kinderen op jonge leeftijd te leren om gezond te eten en veel te bewegen, wordt de leefstijl op latere leeftijd positief beïnvloed. Stimuleren van gezond gedrag bij de jeugd van nu betekent investeren in de toekomst.

 

Wat betekent dit voor u en uw kind?
Het programma bestaat uit diverse activiteiten die in de lessen aan bod komen. U kunt hierbij denken aan lessen over gezonde voeding, beweegtussendoortjes tussen de lessen, maar ook extra beweegmomenten tijdens de dag. Daarnaast vinden er pauzeactiviteiten plaats. Ook komen de sportfunctionarissen bij grote regelmaat de gymlessen verzorgen en is er een naschools aanbod.

 

Meer informatie?
Mocht u nog vragen hebben over het programma B-Fit, dan kunt u contact opnemen met de B-Fit coach of een kijkje nemen op de website.

De-Springplank-Vos-Ploeg-2019-46

Over Fluvium

kronkel

Fluvium biedt openbaar onderwijs aan circa 2200 leerlingen op negentien scholen in West Betuwe en Neder-Betuwe. Bij alles wat we doen staat de ontwikkeling van het kind centraal.

Iedere school heeft een eigen identiteit en missie binnen de gezamenlijke koers. Samen leren, werken en leven krijgen alle aandacht. Bij Fluvium werken ongeveer 250 medewerkers. Zo goed als wij voor onze leerlingen zorgen zo goed willen wij zijn voor onze professionals. Zij vormen de kern van onze onderwijskwaliteit.

fluvium_logo