2_Onderwijs Springplank-Rumpthinkelen-Hedy-Vermeer-2019-187

Onderwijs

kronkel

Human Dynamics
Op onze school werken we vanuit de principes van Human Dynamics. We zijn hier in 2013 mee begonnen door als team de basistraining te volgen. Dit leverde bij ons zoveel enthousiasme op dat we de ideeën wilden toepassen in het onderwijs. Inmiddels zijn we een 3D-school: we geven 3-dimensionaal onderwijs, aansluitend bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Wat is Human Dynamics?

kronkel

Het woord human betekent menselijk en dynamics is ons aangeboren vermogen tot veranderen en ontwikkelen. Iedereen heeft een specifieke manier van communiceren, problemen oplossen, informatie en kennis verwerven. Alle onze leerlingen leren dus op een verschillende manier.
Deze patronen kunnen in verband worden gebracht met drie 'principes': het mentale, het emotionele en het fysieke principe. Ze maken alle drie deel uit van onze persoonlijkheid, maar het lijkt erop dat bij ieder persoon één van deze drie een meer centrale plaats inneemt.

3D Onderwijs

Human Dynamics is géén typologie, waarbij mensen in hokjes worden gestopt. Iedere persoonlijkheidsdynamiek heeft zijn eigen specifieke kenmerken en is rijk aan schakeringen.

 

Wat doen we met de kennis van Human Dynamics op De Springplank?
Aan de hand van observaties worden de specifieke eigenschappen van een bepaald kwaliteit verder uitgewerkt. Wat heeft deze groep kinderen met deze dynamiek nu precies nodig in de groep? Hoe kunnen we dit ook dagelijks in de praktijk brengen? Natuurlijk is het onmogelijk om met 20-25 verschillende individuen rekening te houden, maar we kunnen we ons onderwijs afstemmen op de drie 'principes'.

cirkels-Human-dynamics

Voorbeeld uit de praktijk
Voor fysieke kinderen is het van belang dat zij de leerstof 'voelen'. De juf plakte bijvoorbeeld een stuk lint op haar deur op 1 meter. Alle leerlingen moesten ’s ochtends onder het lint door, voordat ze startte met de rekenles over meters. Werken met extra materialen werd voorheen gezien als hulpmiddel voor kinderen die moeite hadden met de lesstof, nu zijn we ons bewust van het feit dat fysieke leerlingen baat hebben om altijd de mogelijkheid te hebben om met verschillend materiaal te werken. Dus los van het feit dat ze geen of extra hulp nodig hebben. Kortom hulpmaterialen worden veel meer gebruikt.

In de video vertellen onze (oud-)leerlingen hoe zij Human Dynamics beleven.

youtube-video-thumbnail

Passend onderwijs

kronkel

Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij de kerndoelen behalen van het basisonderwijs. Dit doen we in samenspraak met de ouders en/of verzorgers. Pas als de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, zoeken we naar een andere, meer passende onderwijsvoorziening voor deze leerling. We werken hiervoor samen met de andere basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in het BePO samenwerkingsverband. Door intensief samen te werken, zorgen we ervoor dat elke leerling zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving de onderwijsondersteuning krijgt die zij of hij nodig heeft.

SOP schoolondersteuningsprofiel 23-24

 

BEPO

Naar het voortgezet onderwijs

kronkel

Huiswerk
Waarom krijgen de leerlingen huiswerk?
Als de leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan krijgen zij iedere dag huiswerk. Het blijkt dat kinderen veel moeite hebben met het plannen van het huiswerk. Om de kinderen hier zo goed mogelijk op voor te bereiden willen wij ze nu al leren om goed te plannen. Wij willen dat de leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor het meenemen, inleveren, het plannen en maken van het huiswerk. Daarnaast is het doel van huiswerk herhaling / extra oefening van de leerstof.

 

Overgang voortgezet onderwijs

 

Protocol Schooladvies POVO
In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat de taken van de school en ouders zijn. Dit protocol is tot stand gekomen met in achtneming van de afspraken die gemaakt zijn door BEPO (Betuws Primair Passend Onderwijs).

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat alle leerlingen een doorstroomtoets maken. Daarom is er vanaf 2024 een verplichte doorstroomtoets voor taal (begrijpend lezen en taalverzorging) en rekenen voor alle leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. Hierdoor kan de basiskwaliteit van scholen beter worden vergeleken. De Springplank zal vanaf 2024 meedoen aan de Leerling in beeld doorstroomtoets (Cito). Deze doorstroomtoets heeft plaatsgevonden in februari.

 

Voorlopig advies
Vanaf groep 3 maken onze leerlingen de toetsen van Leerling in beeld (Cito). Hierdoor kunnen we hun voortgang en prestaties nauwgezet volgen, vergelijken en inspelen op hun onderwijsbehoeften. Eind groep 7 geeft de school aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past. Met dit pré-advies kunnen de open dagen van middelbare scholen bezocht worden. Na de eerste toetsperiode in groep 8 krijgen de leerlingen in januari een voorlopig advies. Dit advies is gebaseerd op:
- alle gemaakte toetsen (Cito en methodetoetsen)
- de observaties t.a.v. taakgerichtheid, motivatie en doorzettingsvermogen
- huiswerkattitude
- sociaal-emotionele ontwikkeling
Het voorlopig advies wordt na de doorstroomtoets (omstreeks maart) omgezet in een definitief advies.

 

Wie zijn betrokken bij de advisering?
Het voorlopig advies wordt voorbereid door de groepsleerkrachten van groep 7-8, vanuit de zorg denkt de IB'er mee en als eindverantwoordelijke ook de directeur van onze school.

Wij adviseren dat niveau waarbinnen het kind, met een gezonde mate van inspanning, succesvol kan zijn. We geven hierbij geen advies over een specifieke school voor voortgezet onderwijs.

Zowel het voorlopig advies gesprek als het definitief adviesgesprek wordt altijd gevoerd met de wettelijke vertegenwoordigers van de leerling. In de meeste gevallen zijn dat de ouders. Wanneer er vanwege een taalbarrière een tolk nodig is of er anderzijds een derde partij aanwezig is, dient dit vooraf per mail bij de directie te worden aangevraagd. Het is aan de directie van de school dit al dan niet goed te keuren.

 

Taken van de school
- Wettelijk moeten basisscholen vóór de centrale aanmeldweek een schriftelijk schooladvies geven.
- Het advies van de school is leidend voor aanname op het voortgezet onderwijs.
- Het advies is niet onderhandelbaar, omdat het een (school)advies betreft.
- De school zorgt voor voorlichting aan de ouders over de organisatie van het voortgezet onderwijs in zijn algemeenheid.
- De school zorgt voor voorlichting aan de leerlingen en zijn hierbij deels afhankelijk van de gecommuniceerde informatie van de VO-scholen.
- De school informeert conform de BOVO procedure de betreffende school voor voortgezet onderwijs.
- De school doet haar uiterste best om op basis van argumenten het advies om te zetten in een plaatsing.
- Als een leerling de doorstroomtoets beter maakt dan verwacht, dan kan de basisschool het schooladvies (naar boven) aanpassen in overleg met de betreffende ouder en leerling. Daarbij worden eveneens de criteria zoals hierboven omschreven in acht genomen. Een enkele hoge(re) score dan verwacht, is dus niet per definitie een argument om het schooladvies aan te passen.
- Is het resultaat minder goed dan verwacht, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Leerlingen krijgen dan de kans om in het voortgezet onderwijs te laten zien dat ze het geadviseerde schooltype aankunnen.
- De school zorgt dat ouders op tijd het onderwijskundig rapport van hun kind kunnen inzien en dat eventueel kunnen aanvullen met eigen opmerkingen.
- Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke inschrijving. De school is daarvoor nooit verantwoordelijk.

 

Verantwoordelijkheden van de ouders
- De ouders laten zich informeren over de procedure en de organisatie van het voortgezet onderwijs.
- De ouders oriënteren zich op een geschikte school op basis van het voorlopig en het definitieve advies.
- De ouders nemen de inschrijvingstermijnen in acht die in de BOVO procedures staan vermeld, deze procedure is te vinden op de site van BEPO: www.swvbepo.nl
- De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de inschrijving op een school op basis van het advies, alsmede voor het aanleveren van overige relevante stukken (te denken valt bijv. aan een dyslexieverklaring).
- De ouders informeren de school over de daadwerkelijke inschrijving, voordat de termijn is verstreken.

 

Taken van het VO
Maart: Vaststellen van het toelatingsbesluit van de VO-school.
Het VO communiceert dit besluit met de ouders en het PO, SO.
Toelatingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde school.

April-Mei: De VO-scholen geven het voorlopig plaatsingsbesluit door aan ouders en de PO-school.
Plaatsingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde afdeling van de school.

April: Indien een VO-school overweegt een leerling niet toe te laten, communiceert zij dit met de ouders en de PO-school. Na overleg met het PO neemt het VO het toelatingsbesluit.

Medio juni: Het VO communiceert het definitieve plaatsingsbesluit met ouders en PO school.
Plaatsingsbesluit = de leerling is toegelaten tot de aangemelde afdeling van de school.

Juni: Kennismakingsdag/informatiemiddag op VO-scholen.