Onderwijs

kronkel

Human Dynamics
Op onze school werken we vanuit de principes van Human Dynamics. We zijn hier in 2013 mee begonnen door als team de basistraining te volgen. Dit leverde bij ons zoveel enthousiasme op dat we de ideeën wilden toepassen in het onderwijs. Inmiddels zijn we een 3D-school: we geven 3-dimensionaal onderwijs, aansluitend bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

2_Onderwijs Springplank-Rumpthinkelen-Hedy-Vermeer-2019-187

Wat is Human Dynamics?

kronkel

Het woord human betekent menselijk en dynamics is ons aangeboren vermogen tot veranderen en ontwikkelen. Iedereen heeft een specifieke manier van communiceren, problemen oplossen, informatie en kennis verwerven. Alle onze leerlingen leren dus op een verschillende manier.
Deze patronen kunnen in verband worden gebracht met drie 'principes': het mentale, het emotionele en het fysieke principe. Ze maken alle drie deel uit van onze persoonlijkheid, maar het lijkt erop dat bij ieder persoon één van deze drie een meer centrale plaats inneemt.

3D Onderwijs

Human Dynamics is géén typologie, waarbij mensen in hokjes worden gestopt. Iedere persoonlijkheidsdynamiek heeft zijn eigen specifieke kenmerken en is rijk aan schakeringen.

 

Wat doen we met de kennis van Human Dynamics op De Springplank?
Aan de hand van observaties worden de specifieke eigenschappen van een bepaald kwaliteit verder uitgewerkt. Wat heeft deze groep kinderen met deze dynamiek nu precies nodig in de groep? Hoe kunnen we dit ook dagelijks in de praktijk brengen? Natuurlijk is het onmogelijk om met 20-25 verschillende individuen rekening te houden, maar we kunnen we ons onderwijs afstemmen op de drie 'principes'.

cirkels-Human-dynamics

Voorbeeld uit de praktijk
Voor fysieke kinderen is het van belang dat zij de leerstof 'voelen'. De juf plakte bijvoorbeeld een stuk lint op haar deur op 1 meter. Alle leerlingen moesten ’s ochtends onder het lint door, voordat ze startte met de rekenles over meters. Werken met extra materialen werd voorheen gezien als hulpmiddel voor kinderen die moeite hadden met de lesstof, nu zijn we ons bewust van het feit dat fysieke leerlingen baat hebben om altijd de mogelijkheid te hebben om met verschillend materiaal te werken. Dus los van het feit dat ze geen of extra hulp nodig hebben. Kortom hulpmaterialen worden veel meer gebruikt.

Graag verwijzen we u naar een video over onze school.

youtube-video-thumbnail

Passend onderwijs

kronkel

Wij zorgen ervoor dat onze leerlingen de onderwijsondersteuning krijgen die zij nodig hebben om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen en daarbij de kerndoelen behalen van het basisonderwijs. Dit doen we in samenspraak met de ouders en/of verzorgers. Pas als de hulpvraag van de leerling de mogelijkheden van onze school aantoonbaar te boven gaat, zoeken we naar een andere, meer passende onderwijsvoorziening voor deze leerling. We werken hiervoor samen met de andere basisscholen, de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in het BePO samenwerkingsverband. Door intensief samen te werken, zorgen we ervoor dat elke leerling zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving de onderwijsondersteuning krijgt die zij of hij nodig heeft.

BEPO

Naar het voortgezet onderwijs

kronkel

Huiswerk
Waarom krijgen de leerlingen huiswerk?
Als de leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan krijgen zij iedere dag huiswerk. Het blijkt dat kinderen veel moeite hebben met het plannen van het huiswerk. Om de kinderen hier zo goed mogelijk op voor te bereiden willen wij ze nu al leren om goed te plannen. Wij willen dat de leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor het meenemen, inleveren, het plannen en maken van het huiswerk. Daarnaast is het doel van huiswerk extra oefening van de leerstof.

 

Overgang voortgezet onderwijs
Protocol Schooladvies POVO

In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat de taken van de school en ouders zijn. Dit protocol is tot stand gekomen met in achtneming van de afspraken die gemaakt zijn door BEPO (Betuws Primair Passend Onderwijs).

 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil dat alle leerlingen een eindtoets maken. Daarom is er vanaf 2016 een verplichte eindtoets voor taal en rekenen voor alle leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. Hierdoor kan de basiskwaliteit van scholen beter worden vergeleken. De Springplank zal vanaf 2016, net als voorgaande jaren, meedoen aan de CITO Eindtoets. Deze CITO Eindtoets zal plaats vinden in april.

 

Entreetoets en voorlopig advies
In groep 7 maken de leerlingen in april de entreetoets van groep 7. Als de uitslag hiervan bekend is worden de ouders met hun kind uitgenodigd voor een voorlopig adviesgesprek. In dit gesprek geeft de school aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij de leerling past.

 

Wie zijn betrokken bij de advisering?
Het voorlopig advies wordt voorbereid door de groepsleerkrachten van groep 7-8, vanuit de zorg denkt de IB'er mee en als eindverantwoordelijke ook de directeur van onze school.

 

Wij adviseren dat niveau waarbinnen het kind, met een gezonde mate van inspanning, succesvol kan zijn. We geven hierbij geen advies over een specifieke school voor voortgezet onderwijs.