3_Ouders Springplank-Rumptpleinmooi-Hedy-Vermeer-2019-29

Ouders

kronkel

Op deze pagina leest u alles over op welke manieren u en uw kind kennis kunnen maken met onze school. Daarnaast leest u over de samenwerking met BSO Stars, de ouderparticipatie, onze ouderraad, de MR en over de verwijsindex.

Nieuwe leerling

kronkel

Als u een leuke, goede school zoekt voor uw kind dan bent u bij ons op het juiste adres. De beste manier om een goede indruk te krijgen is door te komen kijken en te informeren. Hoewel de deur altijd open staat, is het natuurlijk veel leuker om samen met uw kind onder schooltijd te komen kijken, zodat u samen de echte sfeer kunt proeven.

 

Om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met de school op telefoonnummer 0345 682 110 of klikt u op onderstaande knop om een kennismaking aan te vragen.

Ook kunt u ervoor kiezen om een aanmeldformulier te downloaden. Middels het invullen en inleveren van dit formulier doet u verzoek tot toelating van de vermelde leerling op onze school.

Samenwerking met BSO Stars

kronkel

Obs de Springplank heeft een eigen accommodatie voor buitenschoolse opvang in school. Wij bieden ouders opvang waarin human dynamics, sport, creativiteit en samenwerking centraal staan. Ieder kind is uniek en daarmee ook de manier waarop zij de wereld opnemen en verkennen!

 

BSO Stars de Springplank is een locatie van BSO Stars. De BSO is 48 weken per jaar open en verzorgt opvang voor maximaal 22 kinderen van 4 t/m 12 jaar gedurende 4 dagen per week van 8.30 tot 18.00 uur. Tijdens schoolweken (40 weken per jaar) worden de kinderen na schooltijd naar het bso-lokaal begeleid en halen ouders hun kinderen weer voor 18:00 uur op. Gedurende 8 vakantieweken per jaar kunnen ouders hun kinderen om 08:30 uur naar het bso-lokaal brengen en voor 18:00 uur weer ophalen. Ook op studiedagen of vrije dagen, zoals bijvoorbeeld Goede Vrijdag, kunnen ouders gebruik maken van de opvang van 08:30 - 18:00 uur. Wij zijn gesloten tijdens de bouwvakvakantie. Tussen kerst en oud en nieuw zijn wij ook een week gesloten.

Outlook-tdi0ajet

Ouderparticipatie

kronkel

De opvoeding van de kinderen wordt door de ouders voor een gedeelte gedelegeerd naar de school. Zodoende wordt ook een stuk verantwoordelijkheid overgedragen. Het is daarom zeer belangrijk dat school en ouders elkaar zo goed mogelijk van de ontwikkelingen rond het kind op de hoogte houden en dat er van wederzijdse betrokkenheid sprake is. We staan daarom als school open voor ouders.

 

Op onze school kan over veel zaken door ouders meegepraat en meegedacht worden.
Zowel het assisteren bij onderwijsactiviteiten door ouders als het meedenken over beleid van de school ervaren we als zinvol. Het is voor uw kind van groot belang dat u zich als ouder betrokken voelt bij het onderwijs. Dat is niet zo moeilijk.

 

Als de kinderen ’s morgens alvast naar hun klas gaan, is het voor veel ouders van kinderen in de kleutergroep gebruikelijk dat zij even meelopen en zodoende tussen 8.15 - 8.30 uur kunnen zien waarmee het kind bezig is.

 

Voor de ouders van oudere kinderen is er altijd de mogelijkheid om na 14.30 uur binnen te lopen.

Springplank-Rumptkleutersbinnen-Hedy-Vermeer-2019-137

Ouderraad

kronkel

Op iedere school zijn ouders actief. Ze helpen in de les, praten mee over het beleid van de school of organiseren allerlei activiteiten.

 

Een deel van deze ouders is georganiseerd in de medezeggenschapsraad en de ouderraad. De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school.

 

De ouderraad (OR) helpt mee met het organiseren van vieringen en activiteiten voor de leerlingen en hun ouders, zoals de Juffendag, Sinterklaas, het kerstdiner, het paasontbijt, het cultuurproject, het afscheid van groep 8 en het eindfeest.

 

Om deze activiteiten, maar ook bijvoorbeeld de aanschaf van leesboeken financieel te ondersteunen wordt door de OR een vrijwillige bijdrage gevraagd van de ouders. De hoogte van deze bijdrage wordt op basis van de begroting ieder jaar bepaald tijdens de jaarlijkse zakelijke ouderavond. De OR brengt dan een jaarverslag uit en ouders krijgen de gelegenheid om mee te denken over alle activiteiten.

Als u vragen heeft kunt u altijd terecht bij één van de leden van de ouderraad van De Springplank.

 

Leden OR?

 • Gaby van der Meer
 • Mariëlle Dorgelo
 • Martine Klijnsmit
 • Diana Cozijnsen
 • Nienke van Casteren
 • Emily Story
 • Henriëtte Vink
 • Ilse de Waal (Leerkracht)

Medezeggenschapsraad

kronkel

Wat doet de Medezeggenschapsraad?
Op iedere school moeten belangrijke beslissingen genomen worden over bijvoorbeeld onderwijsmethoden, besteding van geld, personeelsbeleid, enzovoort. Het schoolbestuur neemt deze beslissingen niet alleen, maar doet dit in overleg met de Medezeggenschapsraad (MR).

 

De medezeggenschap in het primair onderwijs is geregeld in de ‘Wet medezeggenschap op scholen’. Volgens deze wet is het onder andere de taak van de MR om mee te denken en te beslissen over schoolzaken, maar ook om advies te geven, om op die manier een belangrijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag. Na elke vergadering worden ouders door middel van een kort verslag per e-mail geïnformeerd over de besproken vergaderpunten.

 

De MR van de Springplank bestaat uit twee personeelsleden en twee ouderleden. De raad heeft regelmatig overleg met de directie. De directie voert het overleg namens het schoolbestuur van de stichting Fluvium.

 

De afgelopen jaren heeft de raad zich bezig gehouden met onder andere de volgende zaken:

 • De uitbreiding van het schoolgebouw en het noodlokaal
 • Personele zaken
 • Bovenschoolse activiteiten (ICT-beleid)
 • Schoolplan
 • Praktische zaken zoals het vaststellen van de vakanties
 • Vragen vanuit ouders

 

Indien u als ouder belangrijke punten heeft voor de vergadering of vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de leden van de raad.

 

Leden MR

 • Erwin Jager (ouder van een leerling in groep 5-6)
 • Ilse de Waal (leerkracht)
 • Bianca Stassen - van Weelden (leerkracht)

Startende MR-leden:

 • Corrina Verkou (ouder van een leerling in groep 3-4 en 5-6)
 • Melissa van Beusekom (ouder van leerlingen in groep 1-2 en een leerling in groep 3-4)
 • Lilian Volders (ouder van een leerling in groep 3-4)

Verwijsindex

kronkel

Wat is de verwijsindex?
De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij betrokken is bij een kind.

 

Wat staat er in de verwijsindex?
In de Verwijsindex staan alleen de naam, het adres, de geboortedatum en het BSN van het kind. Deze worden gekoppeld aan de naam en contactgegevens van de professional die de vermelding aanmaakt. Het BSN is verder niet zichtbaar. In de Verwijsindex staat geen inhoudelijke informatie. Er staat dus niet in waarom de professional betrokken is bij een kind/jongere.

 

Waarom is er een verwijsindex?
Het komt voor dat er meerdere professionals aan het kind hulp of begeleiding bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit van elkaar weten. Want hulp werkt pas echt als professionals met elkaar afstemmen/ samenwerken en de problemen sámen met u oplossen. Als een andere professional ook een vermelding in de Verwijsindex zet, ontstaat er een ‘match’. Er kan ook een match ontstaan met professionals die bij andere kinderen uit het gezin betrokken zijn. Na een match krijgen de professionals een berichtje met contactgegevens, zodat zij met elkaar en het gezin kunnen overleggen hoe zij het kind het beste kunnen ondersteunen. Het uitwisselen van informatie tussen professionals gaat in overleg met de ouder(s) en of het kind. Door het maken van een vermelding in de Verwijsindex geven hulpverleners aan dat ze bij een kind betrokken zijn. Eigenlijk zeggen ze daarmee dat ze willen samenwerken met andere professionals.

 

Hoe lang blijft een vermelding in de verwijsindex staan?
Een vermelding blijft maximaal twee jaar actief. Het kan ook korter zijn, wanneer de professional de vermelding eerder uitschakelt. Hierna blijft de vermelding nog maximaal vijf jaar in het archief. Dan wordt de vermelding definitief verwijderd. Dit gebeurt ook als een jongere de leeftijd van 23 jaar bereikt heeft.

 

Veilig
De privacy van het gezin is belangrijk. De Verwijsindex is daarom goed beveiligd en voldoet aan de wettelijke regels die de privacy van het kind beschermen. De Verwijsindex is alleen toegankelijk voor professionals die daarvoor bevoegd zijn. Een professional kan alleen zijn eigen signalen zien en de matches die daaruit voortkomen. De Verwijsindex is dus geen zoeksysteem.

 

Informeren en samen afstemmen
Voordat een professional een vermelding in de Verwijsindex zet, vertelt de professional dat hij/zij dit gaat doen. Wanneer een kind jonger is dan 16 jaar informeert de professional de ouders dat hij een vermelding maakt. Vanaf 12 jaar vertelt hij dit ook aan de betreffende jongere. Wanneer de jongere 16 jaar of ouder is, vertelt hij dit alleen aan de jongere.

 

Wanneer er een match ontstaat, vragen de professionals instemming van ouders om contact te hebben. Samen met de professional kunnen ouders en/of jongere bespreken hoe de informatie wordt uitgewisseld: in een telefoongesprek, via mail of in een gesprek met het gezin en alle betrokken professionals.

 

Wat zijn uw rechten?
Een ouder en/of jongere wordt altijd geïnformeerd wanneer een professional een vermelding in de Verwijsindex zet. Ouders en kinderen vanaf 16 jaar hebben het recht de gegevens van het kind in de verwijsindex in te zien of te corrigeren. Ook hebben zij het recht om te weten waarom de professional een signaal heeft afgegeven. Als de ouders en/ of het kind het daar niet mee eens is, kunnen zij een bezwaar indienen bij de gemeente waar het kind staat ingeschreven.