Medezeggenschapsraad

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

Op iedere school moeten belangrijke beslissingen genomen worden over bijvoorbeeld onderwijsmethoden, besteding van geld, personeelsbeleid, enzovoort. Het schoolbestuur neemt deze beslissingen niet alleen, maar doet dit in overleg met de Medezeggenschapsraad (MR).

De medezeggenschap in het primair onderwijs is geregeld in de ‘Wet medezeggenschap op scholen’. Volgens deze wet is het onder andere de taak van de MR om mee te denken en te beslissen over schoolzaken, maar ook om advies te geven, om op die manier een belangrijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag. Na elke vergadering worden ouders door middel van een kort verslag per e-mail geïnformeerd over de besproken vergaderpunten.

De MR van de Springplank bestaat uit twee personeelsleden en twee ouderleden. De raad heeft regelmatig overleg met de directie. De directie voert het overleg namens het schoolbestuur van de stichting Fluvium. De afgelopen jaren heeft de raad zich bezig gehouden met onder andere de volgende zaken:
- De uitbreiding van het schoolgebouw en het noodlokaal
- Personele zaken
- Bovenschoolse activiteiten (ICT-beleid)
- Schoolplan
- Praktische zaken zoals het vaststellen van de vakanties
- Vragen vanuit ouders
Indien u als ouder belangrijke punten heeft voor de vergadering of vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de leden van de raad.

Leden MR:

  • Erwin Jager (ouder van een leerling in groep 5-6)
  • Vacature (oudergeleding)
  • Ilse de Waal (leerkracht)
  • Bianca Stassen - van Weelden (leerkracht)